Aktualności
Paszport 2018
21.11.2017
Biuro do Spraw Proobronnych, bazując na doświadczeniach z cyklu szkoleń przeprowadzonych w latach 2015 - 2016, a także edycji pilotażowej programu Paszport, realizowanej w 2017 roku, przeprowadzi w 2018 roku drugą edycję programu szkoleniowego.

Celem programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP" jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do niego komponentów organizacji proobronnych – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.


Dokument końcowy tj. „Paszport" będzie stanowił zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, osiągnął cele zawarte w programie i odpowiednią liczbę punktów szkoleniowych wynikających z aktywności w programie oraz różnych form sprawdzianów wiedzy i umiejętności (m.in. podczas udziału w ćwiczeniach wojskowych). Tym samym otrzymany "Paszport" będzie zaświadczał o przygotowaniu komponentu (pododdziału proobronnego) do współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP.
 

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PASZPORT 2018
1. Komponent proobronny w składzie min. 20 osób - gwarantujący wystawienie 12-osobowej drużyny proobronnej i min. 8 osób rezerwowych (np. na ćwiczenie z wojskami);
2. Komponent z jednego regionu, przyjmujący odpowiedzialność za dobrą znajomość  konkretnego powiatu lub gminy (w zależności od wielkości i możliwości komponentu) w celu przygotowania się do współdziałania z wojskiem i władzami samorządowymi w tym rejonie, a także do udziału w realizacji zadań kryzysowych;
3. W komponencie uczestniczą wyłącznie osoby pełnoletnie z obywatelstwem polskim;
4. Członkowie komponentu - umundurowani zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (posiadający jednolite oznakowanie OP i wyekwipowanie wojskowe umożliwiające udział w szkoleniu wojskowym).
5. Komponent w zunifikowanym składzie, obejmującym wymagane funkcje: dowódca, zastępca, łącznościowiec, saper, medyk, logistyk, strzelcy i inni specjaliści.
6. Aktywne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych w 2018 r.:
 •     5 szkoleń weekendowych (sobota – niedziela, w drugi lub trzeci weekend miesiąca) tj. luty - Dęblin, kwiecień - Nowa Dęba, czerwiec - Warszawa, wrzesień - Międzyrzecz, październik - Mińsk Maz. Uczestniczą po ok. 3 osoby z komponentu – następnie przekazanie wiedzy do komponentu;
 •     5 kursów specjalistycznych realizowanych od maja do września tj. kurs dowódczy - Poznań, kurs łączności - Zegrze, kurs logistyczny - Grudziądz, kurs medyczny - Łódź (3 turnusy), kurs SERE - Kielce. Każdy kurs trwa do 5 dni, uczestniczą 1-2 osoby z każdego komponentu (dowódca / instruktor lub specjalista);
 •     letni obóz poligonowy, zgrywający pododdziały, 4-5 dni w lipcu lub sierpniu;
 •     sprawdzenie komponentu w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami w drugim półroczu. Przed udziałem w ćwiczeniu – szkolenie zgrywające (weekendowe) w JW.
7. Obowiązek zdobycia odpowiedniej ilości punktów szkoleniowych (min. 70% ustalonej maksymalnej liczby punktów) za:
 •     udział przedstawicieli komponentu w szkoleniach i kursach,
 •     wyniki sprawdzianów umiejętności podczas szkoleń i kursów,
 •     spełnienie wymagań dotyczących posiadania na szkoleniach obowiązkowych dokumentów np. ubezpieczeń NNW, zaświadczeń lekarskich itp.,
 •     terminowość i kompletność przesyłanych danych np. wykazów uczestników szkoleń,
 •     frekwencję i wyniki szkolenia zgrywającego podczas letniego obozu poligonowego,
 •     frekwencję oraz osiągnięcia komponentu w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami w drugim półroczu 2018 r., właściwe umundurowanie i wyposażenie oraz przygotowanie pododdziału do współdziałania z wojskami,
 •     inne wg zasad określonych w dokumentacji programu (ogłoszenie w grudniu 2017 r. – dla komponentów wstępnie zakwalifikowanych do programu).

II.    WARUNKI ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI DO PROGRAMU PASZPORT 2018
1. Akces do uzyskania „Paszportu” ma prawo zgłosić każda organizacja pozarządowa o charakterze proobronnym, która:
 •     jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w rejestrze stowarzyszeń zwykłych,
 •     prowadzi statutową działalność związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa,
 •     posiada statut / zakres działalności uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej lub udokumentuje zgłoszenie statutu do uzgodnienia z MON;
 •     zachowuje neutralność w sprawach politycznych oraz działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym,
 •     organizacja może zgłosić akces do programu Paszport 2018, również, jeżeli uczestniczyła w programie Paszport 2017,
 •     organizacje, które uczestniczyły w programie w 2017 roku, a nie uzyskały Paszportu dla swojego komponentu (np. z przyczyn formalnych lub rotacji uczestników powyżej 30%), również mogą przesłać zgłoszenia, pod warunkiem ponownego uczestnictwa we wszystkich szkoleniach edycji 2018.
2. Organizacja do udziału w programie ma prawo zgłosić:
 •     całą organizację, jeżeli posiada ona strukturę adekwatną do struktury występującej w Siłach Zbrojnych RP (np. jednostka strzelecka o strukturze plutonu);
 •     wyodrębniony z organizacji pododdział / komponent – do szczebla plutonu (również drużyna lub równorzędne), o stałym składzie osobowym, z wyznaczonym dowódcą (osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie);
 •     minimalna wielkość deklarowanego do programu  pododdziału / komponentu to 20 osób z dowódcą / osobą odpowiedzialną za pododdział),     - do udziału w programie jedna organizacja może zgłosić jeden lub więcej komponentów - każdy odpowiadający założeniom programu,
 •     do udziału w programie można zgłaszać tylko pełnoletnich członków organizacji posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym.
3. Organizacja zakwalifikowana do uzyskania przez jej pododdział / komponent "Paszportu" złoży pisemne zobowiązanie do:
 •     ubezpieczenia z własnych środków uczestników programu od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (nie przewiduje się określenia kwoty minimalnej); ubezpieczenie całoroczne lub na każde przedsięwzięcie odrębnie;
 •     posiadania i przedstawiania na każde wezwanie oryginału polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnych szkód w mieniu należącym do Sił Zbrojnych RP - tylko w przypadku kierowania komponentu na ćwiczenia wojskowe lub inne przedsięwzięcia gdzie zgodnie z zawartym porozumiem będzie taki wymóg;
 •     uzyskania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym dla wszystkich uczestników programu;
 •     wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników programu z komponentów zgłoszonych do uzyskania „Paszportu";
 •     występowania podczas szkoleń i innych przedsięwzięć programu w umundurowaniu zgodnie z przepisami jak w pkt. I.4.
 

III. KWALIFIKACJA DO PROGRAMU PASZPORT 2018:

Kwalifikacja odbędzie się w trzech etapach:
1. Przesłanie formularza zgłoszenia do programu Paszport 2018, który jest zamieszczony w załączniku. Formularz proszę przesłać na adres szkolenie.proobronne@mon.gov.pl do dnia 26.11.2017 r.
2. Po wstępnym zakwalifikowaniu do programu, zostaniecie Państwo poproszeni o dosłanie wymaganej dokumentacji (do 15.12.2017 r.):
 •     zobowiązanie władz organizacji wydzielającej komponent do programu uzyskania „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP" - 2018 r.;
 •     odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczenie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych;
 •     treść statutu / zakresu działania oraz potwierdzenie jego uzgodnienia z MON lub treść statutu zgłoszonego do zaopiniowania przez MON;
 •     treść porozumienia o współpracy z MON lub dowódcą JW. (jeżeli organizacja posiada).
3. Na dalszym etapie kwalifikacji do programu (do 29.12.2017 r.):
 •     po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia i weryfikacji dokumentacji statutowej – na podstawie zwrotnej informacji otrzymanej z Biura – organizacja powinna przedstawić pełną obsadę pododdziału / komponentu oraz pozostałe wymagane dane.
4. Dla dowódców / komendantów wstępnie zakwalifikowanych komponentów Biuro przewiduje pierwszą odprawę organizacyjną w dniu 9.12.2017 r. – w Mińsku Mazowieckim, podczas zakończenia programu Paszport 2017. W tej sprawie będzie odrębny komunikat, po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji.
Formularze zgłoszeń do programu do Biura przesyłają władze centralne organizacji (zgodnie z nazwą organu reprezentacji określonego w KRS). Dalsze kontakty prowadzone będą z przedstawicielem komponentu organizacji zgłoszonego do programu, zgodnie ze wskazaniem władz centralnych. Ilość komponentów organizacji proobronnych zgłoszonych do uzyskania „Paszportu" w danym roku jest ograniczona, co wynika z możliwości jednostek wojskowych (pojemność bazy szkoleniowej, ilość środków materiałowych na zabezpieczenie szkoleń, zadania JW. i zasadnicza działalność szkoleniowa JW. z żołnierzami).
 
Uwaga: w edycji programu Paszport 2018 zakłada się udział ok. 20-25 komponentów organizacji (szczebla plutonu/drużyny), o łącznej liczbie uczestników do 600-800 osób. O udziale w programie będzie decydował proporcjonalny rozdział ilości miejsc pomiędzy organizacje oraz kolejność zgłoszeń.

 
IV. USTALENIA KOŃCOWE:

Biuro zastrzega sobie prawo wykluczenia organizacji z procesu uzyskania "Paszportu", w przypadku znaczących zmian składu komponentu w trakcie trwania programu (powyżej 30% stanu osobowego) lub innych zmian, które mają bezpośredni wpływ na poziom jego wyszkolenia i przygotowania do współdziałania z SZ RP.

Biuro zastrzega sobie prawo do sprawdzania informacji zawartych w „Formularzu zgłoszenia” oraz  w listach imiennych przy pomocy państwowych instytucji bezpieczeństwa oraz organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także poprzez bezpośrednią kontrolę i weryfikację danych – w porozumieniu z władzami organizacji.

Komponenty organizacji, które nie zakwalifikują się do udziału w danej edycji programu, mogą zostać uwzględnione w procesie kwalifikacji do kolejnych edycji. Jednocześnie Biuro będzie informowało niezakwalifikowane organizacje o możliwości udziału w niektórych przedsięwzięciach programu – w miarę możliwości i wolnych miejsc w poszczególnych wydarzeniach.

fot. ppłk A. Tomczak, por. M. Wrotniak, por. P. Popiel
 
Do pobrania: formularz zgloszenia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych