Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje

Ilość komponentów organizacji proobronnych zgłoszonych do uzyskania „Paszportu" w danym roku jest ograniczona, co wynika z możliwości jednostek wojskowych (pojemność bazy szkoleniowej, ilość środków materiałowych na zabezpieczenie szkoleń, zadania JW. i zasadnicza działalność szkoleniowa JW. z żołnierzami).

W drugiej edycji programu w 2018 r. zakłada się udział ok. 20 komponentów organizacji (szczebla plutonu/drużyny), o łącznej liczbie uczestników do 800 osób. O udziale w programie będzie decydował proporcjonalny rozdział ilości miejsc pomiędzy organizacje oraz kolejność zgłoszeń.

1. Akces do uzyskania "Paszportu" ma prawo zgłosić każda organizacja pozarządowa o charakterze proobronnym, która:

 • jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w rejestrze stowarzyszeń zwykłych;
 • prowadzi statutową działalność związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa;
 • posiada statut / zakres działalności uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej lub udokumentuje zgłoszenie statutu do uzgodnienia z MON;
 • zachowuje neutralność w sprawach politycznych oraz działa niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

Organizacja może zgłosić akces do programu Paszport 2018 również wtedy, jeżeli uczestniczyła w programie Paszport 2017. Organizacje, które uczestniczyły w programie w 2017 roku, a nie uzyskały Paszportu dla swojego komponentu (np. z przyczyn formalnych lub rotacji uczestników powyżej 30%), również mogą przesłać zgłoszenia, pod warunkiem ponownego uczestnictwa we wszystkich szkoleniach edycji 2018.

2. Organizacja do udziału w programie ma prawo zgłosić:

 • całą organizację, jeżeli posiada ona strukturę adekwatną do struktury występującej w Siłach Zbrojnych RP (np. jednostka strzelecka o strukturze plutonu);
 • wyodrębniony z organizacji komponent – do szczebla plutonu (również drużyna lub równorzędne), o stałym składzie osobowym, z wyznaczonym dowódcą (osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie);
 • minimalna wielkość deklarowanego do programu  komponentu to 20 osób z dowódcą / osobą odpowiedzialną za pododdział;    
 • do udziału w programie jedna organizacja może zgłosić jeden lub więcej komponentów - każdy odpowiadający założeniom programu;
 • do udziału w programie można zgłaszać tylko pełnoletnich członków organizacji posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym.

3. Władze organizacji zakwalifikowanej do uzyskania przez jej komponent „Paszportu" złożą pisemne zobowiązanie do:

 • ubezpieczenia z własnych środków uczestników programu od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (nie przewiduje się określenia kwoty minimalnej); ubezpieczenie całoroczne lub na każde przedsięwzięcie odrębnie;
 • posiadania i przedstawiania na każde wezwanie oryginału polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnych szkód w mieniu należącym do Sił Zbrojnych RP - tylko w przypadku kierowania komponentu na ćwiczenia wojskowe lub inne przedsięwzięcia, gdzie zgodnie z zawartym porozumiem będzie taki wymóg;
 • uzyskania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym dla wszystkich uczestników programu;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników programu z komponentów zgłoszonych do uzyskania „Paszportu";
 • występowania podczas szkoleń i innych przedsięwzięć programu w umundurowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PASZPORT 2018 - podsumowanie

 1. Komponent proobronny w składzie min. 20 osób - gwarantujący wystawienie 12-osobowej drużyny proobronnej i min. 8 osób rezerwowych (np. na ćwiczenie z wojskami);
 2. Komponent z jednego regionu, przyjmujący odpowiedzialność za dobrą znajomość  konkretnego powiatu lub gminy (w zależności od wielkości i możliwości komponentu) w celu przygotowania się do współdziałania z wojskiem i władzami samorządowymi w tym rejonie, a także do udziału w realizacji zadań kryzysowych;
 3. W komponencie uczestniczą wyłącznie osoby pełnoletnie z obywatelstwem polskim;
 4. Członkowie komponentu - umundurowani zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (posiadający jednolite oznakowanie OP i wyekwipowanie wojskowe umożliwiające udział w szkoleniu wojskowym);
 5. Komponent w zunifikowanym składzie, obejmującym wymagane funkcje: dowódca, zastępca, łącznościowiec, saper, medyk, logistyk, strzelcy i inni specjaliści.
 6. Aktywne uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych w 2018 r. – zgodnie z informacjami w zakładce PRZEBIEG PROGRAMU.


KWALIFIKACJA DO PROGRAMU PASZPORT 2018 – terminy:

Nabór do udziału w programie, nadzór nad jego przebiegiem oraz konsultacje realizował będzie Zespół ds. Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych:

adres e-mail: m.mioduszewski@ron.mil.pl
szef Zespołu: płk Mirosław Mika - tel. 261 845 567
kontakt do Biura:

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
tel. 261 845 541
faks 261 840 666

Nabór do programu odbywa się w trzech etapach:

1. Etap 1 - przesłanie formularza zgłoszenia do programu Paszport 2018, który jest zamieszczony w załączniku do dnia 26.11.2017 r. Dopuszcza się przesłanie formularza w terminie późniejszym – po wcześniejszym uzgodnieniu z szefem Zespołu ds. Szkolenia.  

2. Etap 2 - po wstępnym zakwalifikowaniu do programu na podstawie formularza i informacji zwrotnej w tej sprawie – przesłanie wymaganej dokumentacji do 15.12.2017 r.:

 • zobowiązanie władz organizacji wydzielającej komponent do programu Paszport (wzór przesłany do wstępnie zakwalifikowanych organizacji);
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczenie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych;
 • treść statutu / zakresu działania oraz potwierdzenie jego uzgodnienia z MON lub treść statutu zgłoszonego do zaopiniowania przez MON;
 • treść porozumienia o współpracy z MON lub dowódcą JW (jeżeli organizacja posiada).

3. Etap 3 – przesłanie list imiennych uczestników programu - do 29.12.2017 r.:
po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia i weryfikacji dokumentacji statutowej – na podstawie zwrotnej informacji otrzymanej z Biura – organizacja powinna przedstawić pełną obsadę pododdziału / komponentu oraz pozostałe wymagane dane.

Formularze zgłoszeń do programu i zobowiązania przesyłają władze centralne organizacji (zgodnie z nazwą organu reprezentacji określonego w KRS). Dalsze kontakty prowadzone będą z przedstawicielem komponentu organizacji zgłoszonego do programu, zgodnie ze wskazaniem władz centralnych.

Pobierz:
formularz zgłoszeniowy

  
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl