Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do edycji w 2019 r.

KWALIFIKACJE DO KONTYNUACJI SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU „PASZPORT” - EDYCJA 2019

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PASZPORT 2019 - KONCEPCJA


Doświadczenia z działalności szkoleniowej Biura w zakresie nauczania i doskonalenia umiejętności indywidualnych oraz zespołowych komponentów organizacji proobronnych (KOP), a także ich współdziałania z jednostkami wojskowymi w ramach ćwiczeń wojskowych wykazały z jednej strony zróżnicowany poziom ich wyszkolenia, z drugiej zaś progres szkoleniowy w latach 2017 i 2018. Wnioski wynikające z uzyskanych w dwóch ostatnich latach wyników w szkoleniu (na podstawie ustalonego, punktowego systemu oceny w programie), obserwacji i doświadczeń zgromadzonych przez Biuro (we współpracy z DO RSZ, DG RSZ, DGW, KG ŻW, CDiS SZ) podczas największych ćwiczeń wojskowych pk. DRAGON- 17 i pk. ANAKONDA-18, w których KOP brały udział, pozwalają podjąć wysiłek organizacyjny, informacyjny, szkoleniowy, logistyczny, wychowawczy zmierzający do kontynuacji szkolenia i podwyższenia poziomu szkoleniowego oraz zwiększenia potencjału szkoleniowego reprezentowanego przez KOP.

Kontynuacja programu „Paszport” w 2019 roku polegać będzie na:

 • udziale KOP w cyklu zgrywających lub certyfikujących szkoleń wojskowych (bojowych ćwiczeń taktycznych / taktyczno-specjalnych) w charakterze około 40-osobowego plutonu wspierającego lub zabezpieczającego działania bojowe pododdziałów jednostek operacyjnych SZ RP;
 • udziale przedstawicieli KOP w cyklu kursów specjalistycznych zorganizowanych w centrach szkolenia SZ RP dla osób funkcyjnych KOP w wytypowanych przez Biuro specjalnościach wojskowych;
 • udziale wydzielonych pododdziałów KOP w obozie szkoleniowym / centralnym szkoleniu zgrywającym dla uczestników programu Paszport 2019 w formie sprawdzianu poziomu wyszkolenia zespołowego (zgrania pododdziałów proobronnych do szczebla plutonu);
 • przygotowaniu i osiągnieciu gotowości do udziału wydzielonych sił KOP w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-19 w zakresie zgłoszonych przez SZ RP potrzeb;
 • realizacji cyklu szkoleń uzupełniających (doskonalących) z musztry i ceremoniału wojskowego dla KOP oraz udział w zgrupowaniach defiladowych, jako elementach przygotowawczych do wystąpień KOP w centralnych obchodach świąt państwowych i uroczystościach o charakterze wojskowym.

W tym celu Biuro w 2019 roku kontynuować będzie program szkoleniowy dla KOP na wyższym poziomie metodyczno- szkoleniowym, przechodząc z nauczania i doskonalenia umiejętności dominujących w edycjach programu Paszport 2017 i Paszport 2018 do zgrywania KOP do szczebla plutonu.


Koncepcja szkolenia w ramach kontynuacji w 2019 roku programu Paszport… określa proces szkolenia KOP, wspieranych przez resort obrony narodowej, ukierunkowany na doskonalenie umiejętności zespołowych nabytych podczas poprzednich dwóch edycji programu Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP, tj. Paszport 2017 i Paszport 2018 oraz zgrywanie uczestniczących w nich KOP do szczebla plutonu.

Koncepcja wyznacza kierunki założeń programowych, których realizacja w 2019 roku pozwoli osiągnąć:

 • preferowany w Siłach Zbrojnych RP poziom wyszkolenia KOP z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych wynikających z założeń programowych Paszport 2017 i Paszport 2018 oraz ich certyfikację – przedłużenie ważności certyfikatu „Paszport”;
 • przygotowanie w składzie wyszkolonych i zgranych plutonów KOP do współdziałania z jednostkami wojskowymi SZ RP w wybranych obszarach zadań bojowych, zadań wspierających oraz zadań zabezpieczających pododdziały wojsk operacyjnych w ramach ćwiczeń wojskowych i innych przedsięwzięć szkoleniowych;
 • przygotowanie KOP do współdziałania z organami administracji państwowej oraz innymi podmiotami układu pozamilitarnego w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
 • przygotowanie wartościowych kandydatów do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

UCZESTNICY PROGRAMU PASZPORT 2019 - KONCEPCJA

W trzeciej edycji programu w 2019 roku (rok doskonalenia i podtrzymania umiejętności zgrania zespołowego komponentów do szczebla drużyna - pluton) zakłada się udział komponentów organizacji proobronnych w składzie 12-osobowej drużyny (wydzielonej z min. 20-osobowego KOP) współdziałającej z drużynami innych komponentów w ramach jednego plutonu proobronnego do 40-50 strzelców.

Akces do programu Paszport 2019 ma prawo organizacja proobronna legitymująca się certyfikatem Paszport 2017 lub Paszport 2018 pod warunkiem spełnienia przez nią w całym okresie szkolenia wszystkich warunków formalno-prawnych wynikających z założeń programu, tj.

 • zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w rejestrze stowarzyszeń zwykłych;
 • prowadzenia statutowej działalności związanej z obronnością albo bezpieczeństwem państwa;
 • posiadania statutu / zakresu działalności uzgodnionego z Ministrem Obrony Narodowej lub dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie statutu do uzgodnienia z MON;
 • zachowania neutralności w sprawach politycznych oraz działania niezależnego od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

Organizacja, która nie posiada certyfikatu Paszport może zgłosić akces do programu Paszport 2019 pod warunkiem spełnienia ww. wymogów formalno-prawnych oraz jeśli posiada ukompletowany, zgrany i wyposażony w niezbędny sprzęt wojskowy, komponent zdolny do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP w zakresie wynikającym z założeń programowych Zasad uzyskiwania paszportu  Komponent taki w ramach kwalifikacji do programu Paszport 2019 zobowiązany jest do umożliwienia sprawdzenia aktualnego poziomu wyszkolenia przez szefa Zespołu ds. Szkolenia Biura lub powołany przez niego zespół ekspercki w ramach:

 • przedsięwzięcia szkoleniowego zorganizowanego we własnym zakresie we współpracy z JW, które zostało zgłoszone przez komponent do planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na 2019 rok

lub

 • własnego ćwiczenia lub szkolenia wojskowego realizowanego w rejonie działania komponentu.

Organizacja do udziału w programie ma prawo zgłosić:

 • całą organizację, jeżeli posiada ona strukturę adekwatną do struktury występującej w Siłach Zbrojnych RP (np. jednostka strzelecka o strukturze plutonu);
 • wyodrębniony z organizacji komponent – do szczebla plutonu (również drużyna lub równorzędne), o stałym składzie osobowym, z wyznaczonym dowódcą (osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie);
 • minimalna wielkość deklarowanego do programu  komponentu to 20 osób z dowódcą / osobą odpowiedzialną za pododdział;    
 • do udziału w programie jedna organizacja może zgłosić jeden lub więcej komponentów - każdy odpowiadający założeniom programu;
 • do udziału w programie można zgłaszać tylko pełnoletnich członków organizacji posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym.

Władze organizacji zakwalifikowanej do uczestnictwa w programie Paszportu 2019 złożą pisemne zobowiązanie do:

 • ubezpieczenia z własnych środków uczestników programu od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW (nie przewiduje się określenia kwoty minimalnej); ubezpieczenie może być całoroczne lub na każde przedsięwzięcie zawierane odrębnie;
 • posiadania i przedstawiania na każde wezwanie oryginału polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnych szkód w mieniu należącym do Sił Zbrojnych RP - tylko w przypadku kierowania komponentu na ćwiczenia wojskowe lub inne przedsięwzięcia, gdzie zgodnie z zawartym porozumiem będzie taki wymóg;
 • uzyskania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu wojskowym / fizycznym (tj. przedsięwzięć o podwyższonym stopniu trudności, realizowanych w trudnych warunkach terenowych, klimatycznych przy dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym) od wszystkich uczestników programu;
 • występowania podczas szkoleń i innych przedsięwzięć programu w umundurowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części.

Liczba komponentów organizacji proobronnych zgłoszonych do realizacji szkolenia w 2019 roku w ramach kontynuacji programu Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w dniu 10 kwietnia 2018 r., jest ograniczona i wynika z:

 • zakresu szkolenia zaplanowanego do realizacji w roku kalendarzowym 2019 i wynikającego z Koncepcji szkolenia w ramach kontynuacji w 2019 roku programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w dniu 3 października 2018 r.;
 • liczby komponentów organizacji proobronnych legitymujących się certyfikatem Paszport 2017 i Paszport 2018;
 • zdolności komponentu do realizacji zadań szkoleniowych wynikających z Koncepcji szkolenia… w 2019 r. w obszarze aktualnego poziomu ukompletowania osobowego, ilości i stanu technicznego posiadanego sprzętu wojskowego niezbędnego do szkolenia oraz przygotowania fizycznego i zdrowotnego jego przedstawicieli (uczestników szkolenia) do zadań o podwyższonym stopniu trudności, w trudnych warunkach terenowych, klimatycznych przy dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym;
 • statusu prawnego komponentu (KRS lub  poświadczenie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych,  statut  uzgodniony z MON, porozumienie o współpracy z MON lub dowódcą JW., obowiązkowe ubezpieczenie, itp.)

O liczbie uczestników szkolenia oraz ich kwalifikacji do szkolenia w programie Paszport 2019 decydować będzie dyrektor Biura na podstawie rekomendacji szefa Zespołu ds. Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej (centrum szkolenia) realizującej praktycznie zadanie szkoleniowe. W kwalifikacji do szkolenia decydujące będą: liczba miejsc przewidzianych dla szkolonych w planie szkolenia, kolejność i terminowość przesłanych przez komponenty zgłoszeń, spełnienie warunków formalno-prawnych nałożonych na uczestników programu.

Zobacz:
Koncepcja szkolenia w ramach kontynuacji w 2019 roku programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”

KWALIFIKACJA DO PROGRAMU PASZPORT 2019 – terminy:

Nabór do udziału w programie, nadzór nad jego przebiegiem oraz konsultacje realizował będzie Zespół ds. Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych:
adres e-mail: piotr.nowak1@ron.mil.pl, m.mioduszewski@ron.mil.pl
szef Zespołu: płk Mariusz Mioduszewski - tel. 261 845 567

kontakt do Biura:
Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
tel. 261 845 541, faks 261 840 666

Nabór do programu odbywa się w trzech etapach:

1. Etap 1 – KWALIFIKACJA WSTĘPNA przesłanie formularza zgłoszenia do programu Paszport 2019, który jest zamieszczony w załączniku do dnia 21.12.2018 r.

W uzasadnionych przypadkach, np. oczekiwaniu na wpis do KRS, otrzymanie polisy ubezpieczeniowej, itp. dopuszcza się przesłanie formularza w terminie późniejszym –po wcześniejszym uzgodnieniu z szefem Zespołu ds. Szkolenia.  

Organizacje nielegitymujące się certyfikatem Paszport 2107 lub Paszport 2018 chcące przystąpić do programu określają odrębnym pismem adresowanym do dyrektora Biura termin i miejsce sprawdzenia poziomu wyszkolenia zgłoszonego komponentu oraz plan szkolenia (ćwiczenia) sprawdzającego.

Ochrona danych osobowych

Uczestnik programu „Paszport” oświadcza, że:
1. W zakresie objętym ochroną  danych osobowych Biuro do Spraw Proobronnych i Uczestnik programu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);
2. Uczestnik programu zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom fizycznym zaangażowanym do realizacji Umowy klauzul informacyjnych z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

2. Etap 2 – KWALIFIKACJA GŁÓWNA po wstępnym zakwalifikowaniu do programu na podstawie formularza i informacji zwrotnej w tej sprawie – przesłanie wymaganej dokumentacji do 15.01.2019 r.:

 • zobowiązanie władz organizacji wydzielającej komponent do programu Paszport (wzór przesłany do wstępnie zakwalifikowanych organizacji);
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczenie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych;
 • treść statutu / zakresu działania oraz potwierdzenie jego uzgodnienia z MON lub treść statutu zgłoszonego do zaopiniowania przez MON;
 • treść porozumienia o współpracy z MON lub dowódcą JW (jeżeli organizacja posiada).

Organizacje nielegitymujące się certyfikatem Paszport 2107 lub Paszport 2018 chcące przystąpić do programu realizują szkolenie (ćwiczenie) sprawdzające komponentu z współpracującą jednostką wojskową dla zespołu eksperckiego powołanego w Zespole ds. Szkolenia Biura – nie później niż do 15.02.2018 r.

3. Etap 3 – KWALIFIKACJA KOŃCOWA przesłanie list imiennych uczestników programu - do 31.01.2019 r. po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia i weryfikacji dokumentacji statutowej – na podstawie zwrotnej informacji otrzymanej z Biura – organizacja powinna przedstawić pełną obsadę pododdziału / komponentu oraz pozostałe wymagane dane.

Organizacje nielegitymujące się certyfikatem Paszport 2107 lub Paszport 2018 zakwalifikowane do programu – nie później niż do 22.02.2019 r.

Podpisane i opieczętowane (jeżeli organizacja posiada pieczęć) formularze zgłoszeń do programu i zobowiązania przesyłają władze centralne organizacji (zgodnie z nazwą organu reprezentacji określonego w KRS). Dalszy kontakt w sprawie ostatecznej kwalifikacji Biuro prowadzić będzie z przedstawicielem komponentu zgłoszonego do programu, zgodnie ze wskazaniem władz centralnych organizacji.

Pobierz:
formularz zgłoszeniowy do programu Paszport 2019
Zasady uzyskania Paszportu

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP