Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O programie

Biuro do Spraw Proobronnych, bazując na doświadczeniach z cyklu szkoleń przeprowadzonych w latach 2015 - 2016, a także edycji pilotażowej programu „Paszport" realizowanej w 2017 roku, przeprowadzi w 2018 roku drugą edycję programu szkoleniowego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP", tzw. „Paszport 2018".
 
Istotą programu jest podnoszenie poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do niego komponentów organizacji proobronnych – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.

Celem programu jest:

 • przygotowanie komponentów pododdziałów proobronnych do współdziałania z jednostkami wojskowymi w zakresie szkolenia, wybranych obszarów zadań kryzysowych i bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych);
 • ujednolicenie procesu szkolenia organizacji proobronnych i zapewnienie zgodności ich wyszkolenia ze standardami obowiązującymi w SZ RP;
 • przygotowanie wartościowych kandydatów do terytorialnej i zawodowej służby wojskowej;
 • certyfikacja komponentów organizacji proobronnych, które uzyskały zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych objętych programem – przyznanie „Paszportu”.


Dokument końcowy tj. certyfikat „Paszport" będzie stanowił zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie, osiągnął cele zawarte w programie i odpowiednią liczbę punktów szkoleniowych wynikających z aktywności w programie oraz różnych form sprawdzianów wiedzy i umiejętności (m.in. podczas udziału w ćwiczeniach wojskowych). Tym samym otrzymany „Paszport" będzie zaświadczał o przygotowaniu komponentu (pododdziału proobronnego) do współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP.

Do „Paszportu" opracowano zasady jego uzyskania, które  składają się ze wstępu oraz dwóch części:
część 1: „Minimum programowe dla organizacji proobronnych”,
część 2: Tabela punktów szkoleniowych i ustalenia organizacyjne.

tabela 1


Wstęp do „Zasad uzyskania paszportu" zawiera:

 • sposób realizacji programu (opis procesu uzyskania "Paszportu"),
 • akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę realizacji programu,
 • ogólne założenia udziału organizacji proobronnych w realizacji programu.


Część 1 - „Minimum programowe dla organizacji proobronnych" zawiera zbiór przedmiotów, a w nich zagadnień szkoleniowych, których znajomość przez organizacje proobronne będzie stanowiła podstawę współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP na poziomie umożliwiającym wspólną realizację zadań szkoleniowych i wybranych obszarów zadań kryzysowych oraz bojowych (zasadniczo w ramach ćwiczeń wojskowych). Minimum programowe jest kompatybilne z programami szkolenia obowiązującymi w SZ RP, a zwłaszcza z „Programem szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wiedza i umiejętności wynikające z zakresu minimum programowego są przydatne dla kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej (w tym w wojskach obrony terytorialnej) oraz dla kandydatów do rezerw osobowych SZ RP.  

tabela 2


Część 2 – Tabela punktów szkoleniowych i ustalenia organizacyjne zawiera:

 1. Zasady uzyskiwania punktów szkoleniowych,
 2. Tabelę punktów szkoleniowych – wzór tabeli i schemat ideowy (tabela prowadzona elektronicznie dla poszczególnych komponentów uczestniczących w programie Paszport),
 3. Zasady wystawiania oceny ogólnej pododdziałowi / komponentowi i przyznawania Paszportu,
 4. Uwagi do posługiwania się Paszportem.


Komplet dokumentów dotyczących programu „Paszport" zostanie przekazany do komponentów organizacji probronnych, które zakwalifikują się do programu.

Nabór na poszczególne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych w 2018 r. odbywa się:

 • dla uczestników programu „Paszport" - wg odrębnych kontaktów,
 • dla organizacji proobronnych i klas mundurowych chętnych do udziału w szkoleniach z musztry i ceremoniału wojskowego w Batalionie Reprezentacyjnym WP (formuła otwarta) - na podstawie odrębnego komunikatu i formularza zgłoszeń, który jest dostepny w zakładce "Nabór na szkolenia w 2018 roku"

Pobierz:
Zasady uzyskania Paszportu

  
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl