Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O szkoleniu

Jednym z obszarów działalności Biura do Spraw Proobronnych jest wspieranie procesu szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.

Celem tej działalności jest właściwe spożytkowanie rosnącego zaangażowania oraz wzrost aktywności organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i akademickiej w sferze obronności, a także przygotowanie wstępnie przeszkolonych kandydatów-ochotników dla rezerw osobowych i budowa społecznego zaplecza dla Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem nowo tworzonych wojsk Obrony Terytorialnej oraz  wzmacnianie systemu obronnego RP.

W dziedzinie szkolenia działalność Biura realizowana jest w dwóch obszarach:

1. Obszar zasadniczy:

  • szkolenia organizacji proobronnych – szkolenia organizowane przez Biuro wspólnie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP, realizowane w ramach programu szkoleniowego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” oraz uzgadniane doraźnie na wniosek Biura. Szczegółowy opis programu "Paszport", w tym zasady kwalifikacji do udziału w programie, jego przebieg oraz wykaz szkoleń wspierających organizacje proobronne w uzyskaniu "Paszportu" zamieszczono w zakładce Pozostałe » Paszport.
  • szkolenia klas mundurowych – szkolenia realizowane przy wparciu jednostek wojskowych SZ RP koordynowane przez Biuro w ramach pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Opis pilotażowego programu MON zamieszczono w zakładce Pozostałe » Program pilotażowy.

2. Obszar uzupełniający:

  • szkolenia w ramach zadań publicznych - szkolenia specjalistyczne realizowane przez wyspecjalizowane proobronne organizacje pozarządowe metodą powierzania przez MON zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.
  • szkolenia uzupełniające - cykl szkoleń z musztry i ceremoniału wojskowego dla klas mundurowych i organizacji proobronnych, organizowane przez Biuro wspólnie z Batalionem Reprezentacyjnym WP podległym Dowództwu Garnizonu Warszawa.

W obszarze uzupełniającym Biuro zgłosiło na 2018 r. wnioski w sprawie przeprowadzenia kilkunastu zadań publicznych w zakresie wsparcia procesu szkolenia uczniów klas mundurowych, młodzieży akademickiej, organizacji proobronnych, kadry nauczycielskiej szkół i kadry instruktorskiej organizacji. Wnioski zgłoszone przez Biuro dotyczą m.in. organizacji obozów szkoleniowych, szkoleń i kursów specjalistycznych, szkoleń strzeleckich, kursów prowadzących strzelanie, przedsięwzięć edukacyjnych oraz  patriotycznych.  Rozpatrzenie wniosków będzie przedmiotem prac komisji ds. zlecania zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 
Podsumowanie działalności szkoleniowej w 2017 r.

W 2017 r. Biuro do Spraw do Spraw Proobronnych we współpracy z jednostkami wojskowymi przeprowadziło cykl 33 szkoleń ogólnowojskowych i kursów specjalistycznych przeznaczonych dla organizacji proobronnych i klas mundurowych. W szkoleniach udział wzięło ponad 2000 uczestników. Ponadto Biuro koordynowało udział przedstawicieli ok. 20 organizacji proobronnych w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-17.
 
W zakresie szkolenia klas mundurowych, Biuro opracowało i wdrożyło w ramach pilotażowego programu MON „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa”. W roku szkolnym 2017 / 2018 program realizują wojskowe klasy mundurowe w 57 szkołach na terenie całego kraju. Szkolenie uczniów wpiera ok. 50 jednostek wojskowych podległych DG RSZ, KG ŻW i DWOT oraz ok. 50 WKU. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem procesu nauczania Edukacji Wojskowej prowadzi Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej.
 
Przeprowadzone szkolenia potwierdziły duże zainteresowanie członków organizacji proobronnych i młodzieży klas mundurowych sprawami obronności państwa i działalnością Sił Zbrojnych RP.  W ocenie kadry Biura, a także żołnierzy i instruktorów z jednostek wojskowych uczestnicy szkoleń wykazali się dużym zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem, szybko osiągali postępy w zakresie wyszkolenia wojskowego oraz posiadali dobre przygotowanie do udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Szkolenia wykazały również duże zróżnicowanie w poziomie wyszkolenia członków organizacji proobronnych, zarówno wewnątrz pododdziałów proobronnych, jak i pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Odpowiedzią na ten wniosek jest wyżej wymieniony program "PASZPORT", który po edycji pilotażowej w 2017 roku, będzie kontynuowany w 2018 roku.
Osiągnięcia uczniów w ramach pilotażowego programu MON dla klas mundurowych są przedmiotem ewaluacji prowadzonej przez Biuro i ASzWoj.

Szczegółowa informacja o zrealizowanych w 2017 r. szkoleniach zawarta jest w załączonym zestawieniu:
Zestawienie szkoleń w 2017 roku

    
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl