Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przebieg programu

1. Przygotowanie do uzyskania wymaganej liczby punktów szkoleniowych w programie Paszport leży po stronie komponentu organizacji proobronnych, który zostanie włączony do programu. Resort obrony narodowej oferuje w tym zakresie pakiet przedsięwzięć szkoleniowych, który ma na celu wsparcie organizacji proobronnych w przygotowaniu się do otrzymania pełnego zaliczenia w ramach programu.


2. Formy szkolenia w ramach programu „Paszport":

 - szkolenia wewnętrzne organizacji proobronnych

  • samodzielnie
  • we współpracy z innymi organizacjami lub jednostkami wojskowymi

- szkolenia przy wsparciu Biura (dla przedstawicieli komponentów organizacji proobronnych - liderów, dowódców, instruktorów, osób funkcyjnych):

  • szkolenia podstawowe w JW,
  • kursy specjalistyczne na bazie centrów szkolenia,
  • centralne przedsięwzięcia zgrywające i sprawdziany wyszkolenia zespołowego

3. Udział w szkoleniach:

  • szkolenia podstawowe - prowadzone będą na bazie jednostek wojskowych. Możliwości JW oraz pojemność bazy szkoleniowej określają maksymalną ilość uczestników szkoleń na ok. 70 osób. Wobec zakładanej ilości wszystkich uczestników programu tj. ok. 800 osób - na szkolenia podstawowe zapraszani będą przedstawiciele komponentów zgłoszonych do programu, tj. 3-4 przedstawicieli z każdego komponentu. Na szkolenia podstawowe powinni być kierowani przedstawiciele komponentu, którzy po odbyciu zajęć upowszechnią w macierzystym komponencie zdobytą wiedzę i umiejętności;
  • kursy specjalistyczne - prowadzone będą na bazie centrów szkolenia. Na kursy zapraszani będą wyróżniający się w szkoleniu przedstawiciele komponentów uczestniczących w programie „Paszport" - zgodnie z funkcją pełnioną w komponencie. Przewiduje się udział 1 - 2 przedstawicieli każdego komponentu w kursie.
  • centralne przedsięwzięcia zgrywające – prowadzone będą na bazie ogólnopolskich przedsięwzięć dedykowanych organizacjom proobronnym i podczas uzgodnionych przez Biuro szkoleń i ćwiczeń z wojskami. Na przedsięwzięcia będą zapraszane określone wymogami pododdziały – zasadniczo dwunastoosobowe drużyny proobronne.

Tabela: przebieg programu


USTALENIA KOŃCOWE

Biuro do Spraw Proobronnych zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu programu (planie przedsięwzięć szkoleniowych), z przyczyn służbowych lub niezależnych od Biura.

Biuro zastrzega sobie prawo wykluczenia organizacji z procesu uzyskania „Paszportu", w przypadku znaczących zmian składu komponentu w trakcie trwania programu (powyżej 30% stanu osobowego) lub innych zmian, które mają bezpośredni wpływ na poziom jego wyszkolenia i przygotowania do współdziałania z SZ RP.

Biuro zastrzega sobie prawo do sprawdzania informacji zawartych w „Formularzu zgłoszenia” oraz  w listach imiennych przy pomocy państwowych instytucji bezpieczeństwa oraz organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także poprzez bezpośrednią kontrolę i weryfikację danych – w porozumieniu z władzami organizacji.

Komponenty organizacji, które nie zakwalifikują się do udziału w danej edycji programu, mogą zostać uwzględnione w procesie kwalifikacji do kolejnych edycji.

Biuro będzie informowało organizacje, które otrzymały Paszport w edycji 2017 oraz niezakwalifikowane organizacje o możliwości udziału w niektórych przedsięwzięciach programu – w miarę możliwości i wolnych miejsc w poszczególnych wydarzeniach.

    
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl