Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydział amunicji

PROCEDURA PRZYDZIAŁU LIMITÓW ŚRODKÓW BOJOWYCH DO SZKOLENIA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RESORTEM OBRONY NARODOWEJ

Zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (DEKiD) posiada limity środków bojowych (ŚB) do zabezpieczenia szkolenia organizacji proobronnych i klas mundurowych w ramach współpracy resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi. Przedmiotowe limity ŚB dotyczą wybranych asortymentów amunicji i środków pozoracji pola walki - w ograniczonych ilościach.

DEKiD opracował i wdrożył do działalności służbowej procedurę przydziału ww. limitów środków bojowych dla partnerów społecznych. Procedura obejmuje dwa tryby zapotrzebowania (korekty) limitów środków bojowych – na bieżący rok (2019) i na kolejny rok szkoleniowy (2020).

W niniejszym opracowaniu „partner społeczny” oznacza wspólną nazwę dla organizacji pozarządowych, w tym proobronnych, szkół itp., zgodnie z decyzją 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).

I.Zasady ogólne

 1. Przydział limitów środków bojowych (ŚB) jest możliwy tylko w przypadku ujęcia przedsięwzięcia w „Planie współpracy dowództwa / JW z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w … roku”.
 2. Pierwszeństwo w przydziale ŚB będą mieli partnerzy społeczni, którzy złożyli stosowne zapotrzebowanie do DEKiD (w poprzednim roku, na rok bieżący). Pozostałym partnerom społecznym ŚB mogą być przydzielone w miarę możliwości, wynikających z limitów pozostających w dyspozycji DEKiD.
 3. Zapis w „Planie współpracy…” o zabezpieczeniu środków bojowych z limitów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa jest wyłącznie informacyjny i wymaga potwierdzenia możliwości realizacji przedsięwzięcia przez dowódcę jednostki wojskowej (JW.), który ma je zrealizować.
 4. ŚB mogą być wykorzystane do zabezpieczenia przedsięwzięć partnerów społecznych wyłącznie pod nadzorem dowódcy jednostki wojskowej, która te środki otrzymała w drodze odrębnego zapotrzebowania.

II.Zapotrzebowanie (korekta) limitów środków bojowych w 2019 r.

 1. Dowódcy JW planujący realizować przedsięwzięcia z partnerami społecznymi przy wykorzystaniu ŚB są zobowiązani każdorazowo wystąpić do dyrektora DEKiD z „Zapotrzebowaniem o przydzielenie środków bojowych” z limitów DEKiD.
 2. Zapotrzebowanie powinno być przesłane w terminie do 10 dnia miesiąca na 2 miesiące przed planowanym szkoleniem (np. zapotrzebowanie złożone do 10 lutego na przedsięwzięcia szkoleniowe w miesiącu kwietniu). W przesłanym zapotrzebowaniu dowódca JW powinien wskazać również nazwę jednostki zaopatrującej (oddziału gospodarczego – OG, WOG), na której zaopatrzeniu pozostaje.
 3. Wobec powyższego partnerzy społeczni, których szkolenia w danym roku zostały ujęte w „Planie współpracy…” i przewidują wykorzystanie ŚB, powinni nawiązać kontakt z JW i uzgodnić odpowiednio wcześniej jego szczegółowy zakres (np. przewidywaną liczbę szkolonych, rodzaj wykorzystywanej broni i rodzaje strzelań, zajęć z użyciem ŚB - a tym samym ilość niezbędnych ŚB do szkolenia) – w terminie umożliwiającym wysłanie przez JW wymaganego zapotrzebowania do DEKiD.
 4. Poprzez takie uzgodnienie, na podstawie otrzymanych danych od dowódców JW, DEKiD prześle zbiorczą informację do szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do 25 dnia miesiąca na 2 miesiące przed planowanym szkoleniem, o przesunięciu wskazanych ilości środków bojowych z limitu DEKiD do dyspozycji JW (WOG) oraz powiadomi o tym fakcie zainteresowanych dowódców JW.
 5. Dowódcy JW po realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z użyciem ŚB będą informowali dyrektora DEKiD o faktycznym zużyciu ŚB podczas szkolenia.
 6. Procedura zapewni racjonalne gospodarowanie limitem środków bojowych, przy uwzględnieniu faktycznych możliwości JW i realnych potrzeb partnerów społecznych.

III.Zapotrzebowanie środków bojowych na 2020 r.

 1. Partner społeczny, który zamierza złożyć wniosek o realizację przedsięwzięcia z wykorzystaniem ŚB do „Planu współpracy dowództwa / JW z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2020 roku”, zobowiązany jest przesłać do 10 marca 2019 r. do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Wniosek o przydzielenie środków bojowych na 2019 r..
 2. Wniosek musi zostać uzgodniony z dowódcą JW lub dowódcą garnizonu, do którego składany będzie wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w przedmiotowym „Planie współpracy…”.
 3. Wniosek stanowić będzie podstawę do sporządzenia zbiorczego zapotrzebowania środków bojowych przez DEKiD do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2020 r.
 4. Złożenie wniosku o przydzielenie ŚB na szkolenie w 2020 roku w terminie do 10 marca br. wynika z trybu planowania obowiązującego w resorcie obrony narodowej.
 5. Bez zmian pozostaje termin zgłaszania wniosków do „Planu współpracy…” - zgodnie z § 22 ust. 1 pkt. 1 załącznika do Decyzji Nr 187/MON, partner społeczny składa wniosek do dowódcy jednostki wojskowej do dnia 10 września, na kolejny rok.

Ze strony Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, informacji w powyższym zakresie udziela szef Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem – tel. 261 840 182.

Pobierz:
Wniosek o przydzielenie środków bojowych

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP