Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Biuro do Spraw Proobronnych powstało w lipcu 2015 roku. Jego zadaniem jest wsparcie systemu obronnego przez wykorzystanie potencjału obronnego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym i uczniów kształcących się w tzw. klasach mundurowych oraz wzmocnienie ich identyfikacji z tradycją i dziedzictwem narodu oraz Wojska Polskiego. Biuro do Spraw Proobronnych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej.

10 lipca 2017 r. weszła w życie decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych.

Oznaka Biura

Oznakę rozpoznawczą stanowi element identyfikacyjny i świadectwo przynależności oraz symbol łączący wszystkich żołnierzy Biura do Spraw Proobronnych. W centralnej części oznaki Biura, znajduje się stylizowany kontur mapy Polski, przedzielony poziomo na dwie części barwami narodowymi.Obecność na oznace konturu Polski i barw narodowych służy podkreśleniu, że podstawą działalności BdSP jest służba Ojczyźnie oparta na najgłębszych wartościach patriotycznych. Na konturze mapy Polski umieszczony został orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej, co nawiązuje do faktu, że BdSP jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Oznaka noszona jest na ramieniu mundurów polowego i wyjściowego.

Odznaka pamiątkowa BdSP

Odznakę pamiątkową Biura do Spraw Proobronnych stanowi na awersie krzyż maltański w kolorze srebrnym, odwołujący się do wywodzącej się ze średniowiecza symboliki ośmiu cnót rycerskich, tradycji niesienia pomocy oraz chrześcijańskiego dziedzictwa Wojska Polskiego. W historii militarnej Polski srebrny krzyż maltański był częstym elementem wyróżniającym mundur wojskowego. Na jego tle, w centralnej części, znajduje się kokarda narodowa, tj. kolista rozeta złożona z dwóch wstążek: czerwonej w środku i białej okalającej. Kokarda w takiej formie jest odniesieniem do godła państwowego - białego orła w czerwonym polu. Obecność na odznace barw narodowych i odwołanie do symboliki godła państwowego służy podkreśleniu, że podstawą działalności Biura jest służba Ojczyźnie oparta na najgłębszych wartościach patriotycznych. Z kolei wykorzystanie formy kokardy narodowej to oddanie hołdu pokoleniom powstańców, od czasów Powstania Listopadowego, którzy w taki sposób w XIX i XX wieku manifestowali swoje oddanie idei wolności i niepodległości. Centralną część oznaki stanowi stalowy, oksydowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej ze złotą koroną i dziobem, co nawiązuje do faktu, że BdSP jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej. Pod szponami orła, symetrycznie po lewej i prawej stronie, umieszczone są litery „BdSP” stanowiące skrótowiec nazwy „Biuro do Spraw Proobronnych”.

Odznakę  pamiątkową Biura do Spraw Proorbonnych zgodnie z zapisami "Regulaminu przyznawania..." przyznaje się żołnierzom i pracownikom Biura do Spraw Proobronnych oraz innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla BdSP. Odznakę pamiątkową nadaje dyrektor Biura do Spraw Proobronnych na wniosek Komisji do Spraw Odznaki.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP