Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady współpracy

I. Zasady ogólne

Organizacje proobronne (a także wszelkie organizacje pozarządowe) oraz szkoły, które są zaliczone do grona tzw. partnerów społecznych, mogą oprócz udziału w przedsięwzięciach Biura, prowadzić samodzielną współpracę z jednostkami wojskowymi i komórkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.

Współpraca dowództw, instytucji wojskowych oraz jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Sił Zbrojnych RP. Współpraca ta prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.), zwanej dalej „decyzją 187/MON”.

Celem współpracy jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.
   
Decyzja 187/MON określa:

 • ogólne cele i zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;
 • zasady, warunki i procedurę zawierania porozumień o współpracy;
 • zasady i harmonogram planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;
 • formy i zasady ogólne merytorycznego i logistycznego (niefinansowego) wspierania organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, między innymi poprzez udostępnianie nieruchomości, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Niniejsze opracowanie przybliża i wyjaśnia zasady i procedury zawarte w decyzji 187/MON oraz w innych aktach prawnych związanych z prowadzeniem współpracy. Zawiera wskazówki praktyczne oraz stosowne wzory dokumentów, wniosków, porozumień itp.

Dla ułatwienia przekazu – organizacje pozarządowe, w tym organizacje o charakterze proobronnym oraz tzw. inni partnerzy społeczni (w tym szkoły) zdefiniowani w decyzji 187/MON – w niniejszym opracowaniu są określani wspólnie jako „partnerzy społeczni”.

Pobierz:
Decyzja 187/MON

II. Porozumienia o współpracy

Dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy pomiędzy jednostką wojskową, a partnerem społecznym jest porozumienie o współpracy, które w szczególności:

 • określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 • angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

Przedmiotem porozumień nie może być regulowane odrębnymi przepisami i umowami zlecanie zadań publicznych oraz nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

Porozumienia o współpracy są zawierane niezależnie od przesyłania wniosków do planów współpracy jednostek wojskowych. Znaczy to, że organizacja / szkoła może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia. Jednocześnie samo porozumienie nie jest podstawą do udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego przez JW, gdyż podstawą takiej pomocy jest zawarcie przedsięwzięcia w planie współpracy. W treści porozumienia powinny być zawarte stosowne zapisy o planowaniu współpracy i zawieraniu umów cywilno-prawnych w przypadku udostępniania partnerom społecznym uzbrojenia, sprzętu wojskowego, nieruchomości – w trybie i na zasadach określonych w decyzji 187/MON.

Pobierz:
Wzór porozumienia dowódcy jednostki z partnerem społecznym

III. Plany współpracy - zasady planowania

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planach współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na … rok” (lub odpowiednio Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Wojsk Obrony terytorialnej – w dalszej części, skróty nazw: DG RSZ, DO RSZ, KG ŻW, DGW, SG WP, DWOT), który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych bezpośrednio do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.


Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.

Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

 • do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
 • do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do właściwych dowództw (DG RSZ, DO RSZ, KGŻW, DGW, SGWP, DWOT);
 • do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych dowództw i przesłanie do akceptacji sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • do 15 listopada – akceptacja planów współpracy dowództw przez sekretarza stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez właściwych dowódców (DG RSZ, DO RSZ, KGŻW, DGW, SGWP, DWOT) oraz do wiadomości szefa Sztabu Generalnego WP;
 • niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisach internetowych dowództw oraz przesłanie do podległych JW w celu realizacji.

W 2018 roku sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz wprowadził Wytyczne do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r.

Pobierz:
wzór wniosku do planu współpracy na 2019 r.

przykładowo wypełniony wniosek
wytyczne do planowania współpracy
wskazówki praktyczne do opracowania wniosków


IV. Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu

Jednostki wojskowe i komórki organizacyjne resortu ON mogą udzielić partnerom społecznym wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi – za zgodą właściwego dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych.

Istnieje możliwość dokonywania korekt w zatwierdzonym planie współpracy w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia - na podstawie wniosku do sekretarza stanu w MON, na podstawie wniosku dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa lub komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy dowódcą JW a partnerem społecznym - bez konieczności uzyskania zgody dowódcy generalnego RSZ. W przypadku niezawierania umowy cywilno-prawnej, wiążące są inne formy uzgodnień z dowódcą JW (pismo, notatka uzgodnień itp.).

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy:

 • uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym dowódcą JW.
 • przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Garnizonu Warszawa lub komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym dowódcą JW (załączone pisma z JW).
 • przesłanie przez ww. dowódców (DG RSZ, DO RSZ, DGW, KGŻW) propozycji korekty planu do akceptacji sekretarza stanu w MON.
 • przesłanie zaakceptowanej przez sekretarza stanu w MON korekty planu współpracy do właściwego dowódcy i zamieszczenie jej w planie współpracy w serwisie internetowym.

V. Udostępnianie pojazdów wojskowych

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r., z późn. zm.).

Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą ministra obrony narodowej lub upoważnionej przez niego osoby. Upoważniony do rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na wykorzystanie pojazdów SZ RP jest szef Sztabu Generalnego WP. Poniżej zamieszczono aktualną procedurę w tej sprawie.

Decyzję w sprawie wykorzystania pojazdów SZ RP wydaje się na wniosek władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych (pkt. 9 decyzji nr 230/MON).

Pobierz:
Decyzja 230/MON
Procedura udzielania zgody na wykorzystanie pojazdów Sił Zbrojnych RP na potrzeby organizacji pozarządowych i partnerów społecznych

VI. Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym

Zasady przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym zawarte są w Decyzji nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym (Dz.Urz.MON z dnia 23 grudnia 2013 r. - poz. 371).

Zgodnie z decyzją nr 415/MON wnioski o przyznanie patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym należy kierować wyłącznie do ministra obrony narodowej. Zgodnie z zasadami obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięć związanych z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje wyłącznie ministrowi obrony narodowej. Minister może powierzyć objęcie wyróżnieniem danego przedsięwzięcia, w zależności od jego rangi i  charakteru podległym kierownikom jednostek organizacyjnych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz wzór stosownego wniosku znajdują się na stronie internetowej wojsko-polskie.pl.

Pobierz:
Decyzja 415/MON

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP